Навчальний відділ ТНТУ


-???-

Структура та функції

Структура, завдання та функції

До структури навчального відділу входять сектори:

 • планування, моніторингу та інформаційного супроводу освітнього процесу;
 • оперативного планування освітнього процесу;
 • по роботі з Єдиною державною електронною базою з питань освіти;
 • ліцензування та акредитації;
 • студентський.


Основним завданням відділу є організація, планування, контроль та аналіз освітнього процесу в питаннях, пов'язаних із підготовкою висококваліфікованих фахівців різних освітніх рівнів, розроблення внутрішніх науково-обґрунтованих нормативних актів для поліпшення системи управління освітнім процесом і пропозицій для оперативного й перспективного управління освітнім процесом, аналізу стану та контроль якості методичного забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців ліцензованих та акредитованих спеціальностей (напрямів), координація роботи структурних підрозділів з метою підвищення ефективності навчальної та методичної роботи, а також контроль та супровід процесу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

З цією метою відділ:

 • організовує планування освітнього процесу на рівні університету і контролює його виконання усіма навчальними підрозділами університету;
 • узагальнює результати поточного та підсумкового контролю навчальної роботи на рівні університету, виявляє характерні тенденції в системі показників якості підготовки фахівців і розробляє пропозиції для ухвалення відповідних управлінських рішень;
 • здійснює контроль розрахунку обсягів навчального навантаження кафедр та науково-педагогічних працівників;
 • приймає участь у підготовці вихідних даних для розрахунків штатної чисельності науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу;
 • вивчає, узагальнює й упроваджує передовий досвід, а також організовує дослідження, спрямовані на удосконалення освітнього процесу;
 • організовує вибіркові та контрольні перевірки навчальної роботи університету, та його структурних підрозділів, здійснює постійний контроль за виконанням програм із навчальної роботи;
 • аналізує спектр спеціальностей університету і вносить пропозиції щодо відкриття нових спеціальностей та доцільності підготовки фахівців для тієї чи іншої галузі відповідно до потреб галузей економіки країни;
 • здійснює загальне організаційно-методичне керівництво роботою з підготовки й проведення ліцензування та акредитації спеціальностей (напрямів), веде супровід необхідної облікової й аналітичної документації з питань ліцензування та акредитації, готує відповідні пропозиції та документи для подання до Акредитаційної комісії України;
 • готує звіти про роботу університету за формами, передбаченими чинним законодавством;
 • вносить пропозиції щодо оцінювання навчально-методичної роботи кафедр та атестації науково-педагогічних працівників;
 • розробляє перспективні плани методичного забезпечення навчального процесу;
 • вивчає, узагальнює та впроваджує передовий педагогічний досвід щодо удосконалення навчально-методичної роботи;
 • приймає участь у організації рейтингового оцінювання роботи науково-педагогічних працівників та узагальненні його результатів;
 • розробляє методичну документацію щодо організації та впровадження інноваційних систем, методів, технологій навчання та його методичного забезпечення;
 • організовує обмін досвідом із питань і впровадження інновацій у навчальний процес;
 • координує діяльність адміністративних та навчальних підрозділів університету щодо навчально-методичної роботи;
 • координує і здійснює роботу університету з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (далі – ЄДЕБО);
 • здійснює супровід особових справ студентів.Основні завдання підрозділів навчального відділу

Сектор планування, моніторингу та інформаційного супроводу освітнього процесу


Основні завдання сектору:

 • формування бібліотеки освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр за акредитованими чи ліцензованими спеціальностями (напрямами);
 • контроль закріплення за кафедрами навчальних дисциплін;
 • контроль за розподілом та виконанням, а також ведення обліку виконання навчального навантаження кафедр та науково-педагогічних працівників;
 • обґрунтування і внесення пропозицій з питань затвердження навчального навантаження та штатної чисельності науково-педагогічних працівників;
 • підготовка проектів нормативних документів з питань планування й організації освітнього процесу;
 • контроль за підготовкою до роботи та роботою екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти в межах своєї компетенції;
 • приймання звітів та протоколів за результатами роботи екзаменаційних комісій;
 • облік погодинної оплати праці голів екзаменаційних комісій, керівників дипломних робіт (проектів), рецензентів, викладачів навчальних дисциплін та контроль за звітністю з цього питання;
 • перевірка готовності кафедр до нового навчального року;
 • контроль виконання планів навчально-методичної роботи кафедр;
 • систематичний контроль за ходом освітнього процесу та оперативне інформування про виявленні порушення;
 • контроль та супровід процесу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та викладачів з інших навчальних закладів;
 • організація проведення ректорського контролю знань студентів;
 • складання статистичних та інших звітів передбачених чинною нормативною базою;
 • складання звітної документації за запитами органів місцевої влади чи інших установ;
 • замовлення та облік бланків документації, пов’язаної з організацією освітнього процесу.Сектор оперативного планування навчального процесу


Основні завдання сектору:

 • контроль стану аудиторного фонду університету;
 • аналіз ефективності використання аудиторного фонду;
 • складання графіків навчального процесу та контроль за їх виконанням;
 • оптимізація розподілу навчального навантаження за днями тижня та по тижнях протягом семестру;
 • формування навчальних потоків;
 • участь у плануванні кількості груп на початок кожного навчального року;
 • складання та оптимізація розкладів занять для всіх курсів, спеціальностей та форм навчання;
 • підготовка наказів щодо проведення екзаменаційних сесій;
 • складання розкладів екзаменаційного та інших форм контролю;
 • диспетчеризація навчальних занять в університеті;
 • координація раціонального використання навчальних приміщень;
 • оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються організації освітнього процесу.Сектор по роботі з Єдиною державною електронною базою
з питань освіти


 • Основні завдання сектору полягають у внесенні в ЄДЕБО і постійному підтримуванні в актуальному стані інформації щодо:
 • основних даних, установчих документів університету (статуту, витягів з ЄДР, ЕДРПОУ тощо);
 • структури університету та підпорядкованих підрозділів;
 • обсягу державного замовлення;
 • правил прийому до університету;
 • спеціальностей (напрямів), за якими в університеті провадиться підготовка здобувачів вищої освіти та набуті кваліфікації і компетентності за результатами навчання;
 • пропозицій на вступ до університету;
 • заяв абітурієнтів під час вступної кампанії, списків рекомендованих до зарахування на навчання в університеті, наказів, які стосуються зарахування та виключення студентів з університету;
 • наказів, які стосуються навчання студентів, змін у статусах та персональних даних, формування навчальних груп тощо;
 • видачі та анулювання студентських квитків;
 • навчальних планів, шаблонів дисциплін, схем оцінювання для формування додатків до дипломів європейського зразка;
 • статистичної звітності для подання до Міністерства освіти і науки України та, за потреби, інших органів управління освітою;
 • видачі та анулювання документів про вищу освіту та додатків до них (у тому числі тих, що видаються повторно, та дублікатів) в ЄДЕБО згідно з вимогами чинних нормативних та розпорядчих документів.
 • До завдань сектору також відноситься:
 • формування в ЄДЕБО замовлень на виготовлення студентських квитків,
 • формування замовлень на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту та додатках до них (у тому числі тих, що видаються повторно, та дублікатів), замовлення документів у ЄДЕБО;
 • здійснення технічного супроводу процесу укладення договорів між університетом і виконавцями послуг про виготовлення студентських квитків, документів про вищу освіту та додатків до них;
 • надання виконавцю послуг необхідної інформації в електронному вигляді для забезпечення поліграфічного відтворення документів про вищу освіту та додатків до них;
 • отримання від виконавця послуг документів про вищу освіту та додатків до них і передача їх встановленим порядком на склад університету.Сектор ліцензування та акредитації

Основні завдання сектору:

 • формування бібліотеки нормативних документів, що регламентують порядок ліцензування освітніх послуг, акредитацію спеціальностей (напрямів);
 • складання проектів перспективних планів ліцензування освітніх послуг в університеті та щорічних планів акредитації спеціальностей (напрямів) університету;
 • організація розробки нормативних та методично-інструктивних документів університету з ліцензування та акредитації освітніх послуг;
 • створення та супровід інформаційної бази відомостей про університет, що використовуються при формуванні ліцензійних та акредитаційних справ;
 • підтримування в актуальному стані даних щодо ліцензування та акредитації в ЄДЕБО;
 • методична та організаційна допомога випусковим кафедрам у формуванні справ ліцензування освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на всіх рівнях вищої освіти за певною спеціальністю та акредитації спеціальностей (напрямів);
 • контроль формування і організаційний супровід ліцензійних та акредитаційних справ, у тому числі ліцензійних справ з підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади та підготовки іноземних громадян з акредитованих спеціальностей (напрямів);
 • координація роботи кафедр з організації та нормативного забезпечення проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз спеціальностей (напрямів) в університеті;
 • контроль за виконанням кафедрами умов провадження освітньої діяльності та дотримання ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
 • формування замовлень на виготовлення ліцензій та сертифікатів про акредитацію;
 • організація та контроль ведення документації, пов'язаної із проведенням ліцензійної та акредитаційної експертизи безпосередньо в університеті;
 • формування та щорічний супровід інформаційної карти університету для реєстру вищих навчальних закладів України, даних єдиного ліцензійного реєстру і відповідних інформаційних банків даних;
 • формування та супровід бази даних про вищі навчальні заклади Тернопільської та суміжних областей;
 • забезпечення з використанням електронних та/або друкованих засобів масової інформації ознайомлення громадськості з матеріалами, що стосуються організації роботи з ліцензування освітньої діяльності в університеті;
 • надання консультативної допомоги та здійснення координації діяльності відокремлених структурних підрозділів університету з питань ліцензування та акредитації.Студентський сектор

Основні завдання сектору:

 • приймання від приймальної комісії та перевірка особових справ здобувачів вищої освіти, зарахованих до університету;
 • приймання від деканатів та перевірка особових справ студентів, переведених, або поновлених, з інших навчальних закладів;
 • ведення особових справ студентів;
 • підготовка відповідей на запити правоохоронних органів, навчальних закладів та інших установ, що передбачені чинним законодавством;
 • підготовка та передача особових справ студентів, що закінчили університет, для постійного зберігання в архіві;
 • видача академічних довідок відрахованим студентам;
 • видача оригіналів документів, які підлягають поверненню з особових справ студентів, що закінчили університет, або були відраховані.
-???- | -???-