Навчальний відділ ТНТУ


-???-

Ліцензування та акредитація

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Акредитація закладу вищої освіти – це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Інституційна акредитація – встановлення відповідності системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти чинним вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти.

Акредитація освітньої програми – оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТА ІНШІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977 "Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" [завантажити]
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №347 від 10.05.2018) [завантажити]
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2015 р. №1151 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266" [завантажити]

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
ЗА ЯКИМИ УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ
(затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року)


з/п
Шифр та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Назва освітньої програми
СТУПІНЬ БАКАЛАВРА
Загальний ліцензований обсяг – 2795 осіб
1 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна справа та соціальні комунікації
2 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка
053 Психологія Психологія
3 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування

Діджитал-облік та консалтинг

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
4 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
123 Комп′ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз Інтелектуальний аналіз даних
125 Кібербезпека Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
5 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка

Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання

Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
6 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
7 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування

Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи

153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка
8 16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія

Біоінформатика та реабілітаційна інженерія

Біомедична інженерія

9 17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
10 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології
11 19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
12 20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія Агроінженерія
13 24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Цифрові інновації в туризмі
14 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
15 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Електронне урядування
СТУПІНЬ МАГІСТРА
Загальний ліцензований обсяг – 1565 осіб
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка
053 Психологія Психологія
2 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент

Менеджмент

Управління інноваційною діяльністю

075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
3 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп′ютерні науки Комп′ютерні науки
123 Комп′ютерна інженерія Комп′ютерна інженерія
124 Системний аналіз Системний аналіз
125 Кібербезпека Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
4 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
5 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
6 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка
7 16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
8 17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
9 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології
10 19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
11 24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
12 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
13 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Електронне урядування

Публічне управління та адміністрування

СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
Загальний ліцензований обсяг – 115 осіб
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка
2 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
3 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
4 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Прикладна механіка
132 Матеріалознавство Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
5 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
6 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
7 16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
8 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології

-???- | -???-