Навчальний відділ ТНТУ


-???-

Gov

ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ


Документ про вищу освіту - інформація (у тому числі персональні дані), сформована в ЄДЕБО згідно з нормативними документами, та відтворена на матеріальному носії поліграфічним способом про здобуті особою ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію (у деяких випадках - напрям підготовки, освітню програму, професійну кваліфікацію).
Додаток до документа про вищу освіту - інформація (у тому числі персональні дані) щодо отриманої кваліфікації, відтворена на матеріальному носії, яка є невід'ємною частиною документа про вищу освіту та містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було здійснено та завершено учасником освітнього процесу.

Виготовлення первинних документів про вищу освіту та додатків до них


Особі, яка успішно виконала акредитовану встановленим порядком освітню програму та пройшла атестацію, видається документ про вищу освіту за формою, що затверджується МОН України.
Порядок виготовлення первинних документів про вищу освіту та додатків до них регламентується Положенням про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, яке розміщене за посиланням
www.tntu.edu.ua/docs/Polozhennia_pro_poriadok_zamovlennia_vyhotovlennia_obliku_vydachi_dyplomiv_TNTU.pdf.

Виготовлення дублікатів документів про вищу освіту та додатків до них


Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються університетом у разі:
1) втрати, викрадення, знищення тощо документа;
2) пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації;
3) неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів;
4) наявності помилок у документі;
5) зміни (корекції) статевої належності особи, на ім'я якої було видано документ;
6) невідповідності документа зразку, встановленому на дату його видачі;
7) неотримання особою документа протягом одного року з дати видачі, вказаної в документі;
8) неотримання особою документа у закладі вищої освіти, що реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації.
У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється вся інформація про документ про вищу освіту, що містилась у первинному документі про вищу освіту, сформована в ЄДЕБО згідно нормативними документами на підставі Замовлення університету. У дублікаті документа про вищу освіту та додатка до нього, що виготовляється відповідно до підпунктів 3-6 абзацу першого цього розділу, відтворюється оновлена інформація.
Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім'я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до університету.
У заяві про видачу дубліката зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія та номер документа, що посвідчує особу і громадянство, місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім'я якої було видано документ про вищу освіту; найменування вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу) та дата його закінчення; назва документа, дублікат якого замовляється; причина замовлення дубліката відповідно до підпунктів 1-8 абзацу першого цього розділу; інші відомості, які особа, на ім'я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката; згода на обробку персональних даних від особи, на ім'я якої замовляється дублікат. У разі замовлення дубліката відповідно до підпунктів 2-6 абзацу першого цього розділу до заяви додається оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити.
Виготовлення та видача дублікатів документів про вищу освіту та додатків до них здійснюються університетом протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім'я якої було видано документ про вищу освіту.
Порядок замовлення дублікатів документів про вищу освіту та додатків до них регламентується Положенням про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, яке розміщене за посиланням
www.tntu.edu.ua/docs/Polozhennia_pro_poriadok_zamovlennia_vyhotovlennia_obliku_vydachi_dyplomiv_TNTU.pdf.-???- | -???-